การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
บันทึกภาพการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดูวิดิโอ
เอกสารแนบ
คำถามและคำตอบ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
วิธีเข้าร่วมรับชม Microsoft Teams Live Event
ดาวน์โหลด
มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดาวน์โหลด
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง ลงคะแนน
และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาขน)
ดาวน์โหลด
สรุปคำถาม – คำตอบ ในการประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
ดาวน์โหลด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ฉบับแก้ไข)
ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง ลงคะแนน
และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาขน)
ดาวน์โหลด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง ลงคะแนน
และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานแบบรูปเล่ม
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
ดาวน์โหลด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ฉบับแก้ไข เดือนกรกฎาคม 2560)
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง ลงคะแนน
และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานแบบรูปเล่ม
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
ดาวน์โหลด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ฉบับแก้ไข เดือนสิงหาคม 2559)
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง ลงคะแนน
และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ดาวน์โหลด
ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานแบบรูปเล่ม
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
ดาวน์โหลด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ดาวน์โหลด
ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานแบบรูปเล่ม
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
ดาวน์โหลด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ดาวน์โหลด
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานแบบรูปเล่ม
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
ดาวน์โหลด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ฉบับแก้ไข 18 มิถุนายน 2556)
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ดาวน์โหลด
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แนะนำให้ใช้แบบ ข)
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
ดาวน์โหลด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ต่อ)
ดาวน์โหลด
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
ดาวน์โหลด
Form A (Form to Propose AGM Agenda)
ดาวน์โหลด
Form B (Form to Nominate Director)
ดาวน์โหลด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
ดาวน์โหลด
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข.)
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
ดาวน์โหลด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
ดาวน์โหลด
การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
ดาวน์โหลด
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
ดาวน์โหลด
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงในเรื่องการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ดาวน์โหลด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
ดาวน์โหลด