ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 2558 | แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2558 | สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2558 | การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2558 | การออกตั๋วแลกเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2558 | การบินไทยยังคงให้บริการเส้นทางบินสู่ยุโรปตามปกติดาวน์โหลด
02 ธ.ค. 2558 | กรณี FAA ลดระดับ กพท. เป็น Category 2ดาวน์โหลด
24 พ.ย. 2558 | การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2558 | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2558 | นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและ
งวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2558 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2558 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)ดาวน์โหลด
04 พ.ย. 2558 | การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯดาวน์โหลด
19 ต.ค. 2558 | การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
13 ต.ค. 2558 | ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุด THAI185A,THAI215A,THAI165A,THAI185B,THAI215Bดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2558 | การลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2558 | รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
25 ก.ย. 2558 | การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯดาวน์โหลด
23 ก.ย. 2558 | การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2558 | กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2559ดาวน์โหลด
13 ส.ค. 2558 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
ดาวน์โหลด
13 ส.ค. 2558 | นำส่งงบการเงินของบมจ. การบินไทย และบ.ย่อย สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558ดาวน์โหลด
13 ส.ค. 2558 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558ดาวน์โหลด
13 ส.ค. 2558 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)ดาวน์โหลด
04 ส.ค. 2558 | สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันดาวน์โหลด
27 ก.ค. 2558 | แจ้งข้อมูลข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญดาวน์โหลด
25 มิ.ย. 2558 | การบินไทยยังคงให้บริการเส้นทางบินสู่ยุโรปตามปกติดาวน์โหลด
24 มิ.ย. 2558 | การออกตั๋วแลกเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2558 | การบินไทยรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2558 | การแต่งตั้งกรรมการอิสระ
ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2558 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)_แก้ไขประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2558 | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2558 | นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2558 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2558 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)ดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2558 | การแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการดาวน์โหลด
30 เม.ย. 2558 | รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2558 | แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558ดาวน์โหลด
16 เม.ย. 2558 | การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI155A เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอนดาวน์โหลด
10 เม.ย. 2558 | ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุด THAI155A และขึ้นเครื่องหมาย SPดาวน์โหลด
09 เม.ย. 2558 | ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุด THAI165A,THAI185A,THAI185B,THAI215A,THAI215Bดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2558 | การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2558 | การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดาวน์โหลด
02 มี.ค. 2558 | ขอแก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557ดาวน์โหลด
02 มี.ค. 2558 | งบการเงินรายปี 2557_แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 12 และ 13ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2558 | แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2558 | ชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ฉบับภาษาอังกฤษดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2558 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2558 | นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2558 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2558 | งบการเงินรายปี 2557ดาวน์โหลด
23 ก.พ. 2558 | การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
23 ก.พ. 2558 | งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558ดาวน์โหลด
16 ก.พ. 2558 | จำปีรุกหนักเพิ่มเส้นทางรับตลาดจีนดาวน์โหลด
27 ม.ค. 2558 | การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
26 ม.ค. 2558 | แผนปฏิรูปบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
วันที่ และ รายการ ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2557 | การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2557 | การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 2557 | การออกตั๋วแลกเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 2557 | รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
04 ธ.ค. 2557 | การลงนามในสัญญาจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2557 | แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2557 | การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
13 พ.ย. 2557 | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557ดาวน์โหลด
13 พ.ย. 2557 | นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557ดาวน์โหลด
13 พ.ย. 2557 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557ดาวน์โหลด
13 พ.ย. 2557 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)ดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2557 | แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ดาวน์โหลด
03 พ.ย. 2557 | แจ้งการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2557 | กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2558ดาวน์โหลด
20 ต.ค. 2557 | การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และการสิ้นสุดตำแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
14 ต.ค. 2557 | แก้ไขวันมีผลในการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
08 ต.ค. 2557 | การปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ THAIดาวน์โหลด
08 ต.ค. 2557 | ขอชี้แจงข่าวดาวน์โหลด
08 ต.ค. 2557 | การขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ THAIดาวน์โหลด
06 ต.ค. 2557 | ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุด THAI155Aดาวน์โหลด
06 ต.ค. 2557 | ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุด THAI165A,THAI185A,THAI185B,THAI215A,THAI215Bดาวน์โหลด
29 ก.ย. 2557 | การลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
22 ก.ย. 2557 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุด THAI140A และขึ้นเครื่องหมาย SPดาวน์โหลด
22 ก.ย. 2557 | การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2557 | แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
09 ก.ย. 2557 | เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2557 | การแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2557 | การลาออกจากตำแหน่งกรรมการดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2557 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2557 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2557 | นำส่งงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2557 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2557 | การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ การลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ และแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการดาวน์โหลด
05 ส.ค. 2557 | การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2557 | การลาออก และแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ดาวน์โหลด
20 มิ.ย. 2557| มติที่ประชุมคณะกรรมการให้ออกตั๋วแลกเงินดาวน์โหลด
20 มิ.ย. 2557 | การลาออกจากตำแหน่งกรรมการและการสิ้นสุดตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2557 | การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และการสิ้นสุดตำแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2557 | จำปีระดมกึ๋นดึงผู้โดยสารจ่อออกโปรโมชั่นจูงใจคนเดินทางดาวน์โหลด
16 พ.ค. 2557 | นำส่งงบการเงินของบมจ. การบินไทย และบริษัทย่อย สำหรับงดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (แก้ไข)ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2557 | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2557 | นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับงวดสาวเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2557 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2557 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)ดาวน์โหลด
07 พ.ค. 2557 | แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
02 พ.ค. 2557 | การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระดาวน์โหลด
30 เม.ย. 2557 | แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
23 เม.ย. 2557 | การเดินทางสำหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2557ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2557 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
11 เม.ย. 2557 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2557 | การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (แก้ไข พ.ศ.)ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2557 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2557 | การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2557 | การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2557 | งบการเงินรายปี 2556ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2557 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2557 | ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ฉบับภาษาอังกฤษดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2557 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2557 | นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2557 | รายการเปิดเผยข้อมูลเรื่องข้อพิพาทของบริษัทฯดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2557 | การปลดเครื่องหมาย "H" หลักทรัย์ THAIดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2557 | ขอชี้แจงข่าวดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2557 | การขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ THAIดาวน์โหลด
21 ก.พ. 2557 | งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557ดาวน์โหลด
21 ก.พ. 2557 | การลาออก และแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทฯดาวน์โหลด
07 ก.พ. 2557 | รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
05 ก.พ. 2557 | การแต่งตั้งรองประธานกรรมการดาวน์โหลด
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2556 | แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2556 | การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2556 | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการบริษัทฯ ลาออกจากตำแหน่ง
ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2556 | กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2557 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด
27 พ.ย. 2556 | ความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด
ดาวน์โหลด
18 พ.ย. 2556 | การลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2556 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2556 | นำส่งงบการเงินของ บมจ. การบินไทย และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2556 | คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับไตรมาส 3 ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2556 | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556ดาวน์โหลด
31 ต.ค. 2556 | การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯดาวน์โหลด
14 ต.ค. 2556 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
14 ต.ค. 2556 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ดาวน์โหลด
14 ต.ค. 2556 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2556 | การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2556 | การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2556 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2556 | รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2556 | การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI13OA เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2556 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุด THAI130A และขึ้นเครื่องหมาย SP (แก้ไข)ดาวน์โหลด
22 ส.ค. 2556 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุด THAI130A และขึ้นเครื่องหมาย SP
ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2556 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2556 | นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2556 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) ปี 2556
ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2556 | คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2556ดาวน์โหลด
31 ก.ค. 2556 | สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันดาวน์โหลด
21 มิ.ย. 2556 | การแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
16 พ.ค. 2556 | รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2556 | แบบแจ้งรายชื่อขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
10 พ.ค. 2556 | คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับไตรมาส 1 ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556ดาวน์โหลด
10 พ.ค. 2556 | นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บ.ย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556ดาวน์โหลด
10 พ.ค. 2556 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)ดาวน์โหลด
10 พ.ค. 2556 | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556ดาวน์โหลด
10 พ.ค. 2556 | การแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2556 | แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556ดาวน์โหลด
22 เม.ย. 2556 | กรณีบริษัทฯ ถูกฟ้องคดีละเมิด พ.ร.บ. การพาณิชย์ (Commerce Act 1986) ของประเทศนิวซีแลนด์ดาวน์โหลด
22 เม.ย. 2556 | ยกเลิกวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23ดาวน์โหลด
10 เม.ย. 2556 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
10 เม.ย. 2556 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2556 | การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทฯดาวน์โหลด
01 มี.ค. 2556 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
01 มี.ค. 2556 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
01 มี.ค. 2556 | การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2556 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) ปี 2555ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2556 | ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ฉบับภาษาอังกฤษดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2556 | คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2556 | นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2556 | งบการเงินรายปี 2555ดาวน์โหลด
21 ม.ค. 2556 | ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลดาวน์โหลด
21 ม.ค. 2556 | การจัดตั้งบริษัทย่อยดาวน์โหลด
18 ม.ค. 2556 | การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯดาวน์โหลด
17 ม.ค. 2556 | การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯดาวน์โหลด
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2555 | การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2555 | กรณีบริษัทฯ ถูกฟ้องคดีละเมิดกฎหมายป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Antitrust) ในประเทศออสเตรเลียดาวน์โหลด
18 พ.ย. 2555 | ทีจีชู'โบอิง777-300ER'รับผู้โดยสารโต6%ดาวน์โหลด
15 พ.ย. 2555 | การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2555 | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2555 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2555 | คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2555ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2555 | นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555ดาวน์โหลด
26 ต.ค. 2555 | การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯดาวน์โหลด
24 ต.ค. 2555 | การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI12NAดาวน์โหลด
22 ต.ค. 2555 | การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SPดาวน์โหลด
12 ต.ค. 2555 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
11 ต.ค. 2555 | รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
11 ต.ค. 2555 | ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
10 ต.ค. 2555 | การลงนามในสัญญาจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2555 | การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2555 | การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯดาวน์โหลด
20 ก.ย. 2555 | ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2555 | แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 2555 | ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2555 | นำส่งงบการเงินของบมจ. การบินไทย และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2555 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) ปี 2555ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2555 | คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2555 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555ดาวน์โหลด
21 มิ.ย. 2555 | การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
24 พ.ค. 2555 | แบบแจ้งรายชื่อขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
21 พ.ค. 2555 | ยกเลิกสัญญาว่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2555 | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555ดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2555 | คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2555ดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2555 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2555 | การเข้าลงทุนในบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัดดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2555 | แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2555 | ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
11 เม.ย. 2555 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
10 เม.ย. 2555 | รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
10 เม.ย. 2555 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2555 | การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทฯดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2555 | การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งดาวน์โหลด
01 มี.ค. 2555 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
01 มี.ค. 2555 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2555 | งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2555 | คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2555 | นำส่งงบการเงินของบ. การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบ.ย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธค 54ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2555 | ชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ฉบับภาษาอังกฤษดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2555 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2555 | งบการเงินรายปี 2554ดาวน์โหลด
16 ก.พ. 2555 | รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
23 ม.ค. 2555 | ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2555 | การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
18 ม.ค. 2555 | รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุนดาวน์โหลด
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 2554 | รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
08 ธ.ค. 2554 | แจ้งการไม่ดำเนินการจัดตั้ง Thai Tiger Airwaysดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2554 | การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
17 พ.ย. 2554 | แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2554 | แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
09 พ.ย. 2554 | สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไตรมาส 3 ปี 2554ดาวน์โหลด
09 พ.ย. 2554 | นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไตรมาส 3 ปี 2554ดาวน์โหลด
09 พ.ย. 2554 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)ดาวน์โหลด
09 พ.ย. 2554 | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554ดาวน์โหลด
21 ต.ค. 2554 | แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
20 ต.ค. 2554 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
17 ต.ค. 2554 | การซื้อหุ้นบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัดดาวน์โหลด
17 ต.ค. 2554 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
17 ต.ค. 2554 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
17 ต.ค. 2554 | การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
11 ต.ค. 2554 | การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
05 ต.ค. 2554 | การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯดาวน์โหลด
04 ต.ค. 2554 | การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2554 | การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
21 ก.ย. 2554 | กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด ผมหาชน) ลาออกจากตำแหน่งดาวน์โหลด
05 ก.ย. 2554 | การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI11OAดาวน์โหลด
05 ก.ย. 2554 | การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI11OBดาวน์โหลด
05 ก.ย. 2554 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ และขึ้นเครื่องหมาย SPดาวน์โหลด
05 ก.ย. 2554 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
05 ก.ย. 2554 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้และขึ้นเครื่องหมาย SPดาวน์โหลด
02 ก.ย. 2554 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2554 | การแต่งตั้งกรรมการอิสระดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2554 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554ดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2554 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)ดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2554 | นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554ดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2554 | คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2554ดาวน์โหลด
01 ส.ค. 2554 | การเข้าลงทุนในบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัดดาวน์โหลด
25 ก.ค. 2554 | รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุนดาวน์โหลด
17 มิ.ย. 2554 | การจัดหาเครื่องบินใหม่จำนวน 37 ลำ สำหรับปี 2554-2560 (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2554 | การจัดหาเครื่องบินใหม่ จำนวน 37 ลำ สำหรับปี 2554-2560ดาวน์โหลด
18 พ.ค. 2554 | รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2554 | นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554
ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2554 | คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ไตรมาส 1/ 2554ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2554 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2554 | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554ดาวน์โหลด
09 พ.ค. 2554 | แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
03 พ.ค. 2554 | การแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
29 เม.ย. 2554 | การเสนอขายหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 2554 | แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2554 | เปลี่ยนแปลงกรรมการดาวน์โหลด
22 เม.ย. 2554 | การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
11 เม.ย. 2554 | การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI115Aดาวน์โหลด
11 เม.ย. 2554 | การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
11 เม.ย. 2554 | การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2554 | การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบน Website ของบริษัทฯดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2554 | การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2554 | การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2554 | คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (แก้ไข)ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2554 | ขอแก้ไขคำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน (MD&A) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553ดาวน์โหลด
02 มี.ค. 2554 | การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2554 | การลงนามใน Shareholders Agreement เพื่อร่วมกันจัดตั้งบริษัท ไทยไทเกอร์ แอร์เวย์ส จำกัดดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2554 | งบการเงินรายปี 2553ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2554 | คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2554 | นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 53ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2554 | ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ฉบับภาษาอังกฤษดาวน์โหลด
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2553 | SEC News :สรุปแบบ 246-2ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2553 | การเข้าลงทุนในบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัดดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2553 | คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2553ดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2553 | ชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2553ดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2553 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)ดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2553 | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2553 | ขอชี้แจงข่าวเกี่ยวกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2553 | ผลคำตัดสินการสอบสวนกรณีข้อกล่าวหาการละเมิดกฎหมายแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรปดาวน์โหลด
14 ต.ค. 2553 | การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
13 ต.ค. 2553 | การปิดสมุดทะเบียนและการห้ามซื้อหรือขายของหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2553 (THAI10NA)ดาวน์โหลด
13 ต.ค. 2553 | การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้และขึ้นเครื่องหมาย SPดาวน์โหลด
13 ต.ค. 2553 | การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
11 ต.ค. 2553 | การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
11 ต.ค. 2553 | เปลี่ยนแปลงกรรมการดาวน์โหลด
1 ต.ค. 2553 | การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการดาวน์โหลด
24 ก.ย. 2553 | หุ้นเพิ่มทุนของ THAI เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กันยายน 2553ดาวน์โหลด
24 ก.ย. 2553 | แจ้งผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมดาวน์โหลด
24 ก.ย. 2553 | แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2553 | ตลท. ปลดเครื่องหมาย Halt : THAIดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2553 | ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2553 | ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย H : THAIดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2553 | ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ และขึ้นเครื่องหมาย SP (แก้ไข)ดาวน์โหลด
7 ก.ย. 2553 | ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ และขึ้นเครื่องหมาย SPดาวน์โหลด
6 ก.ย. 2553 | ขอแก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.21 (ฉบับภาษาอังกฤษ)ดาวน์โหลด
3 ก.ย. 2553 | ตารางเวลาสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดาวน์โหลด
3 ก.ย. 2553 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 2553 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชุด THAI11OA และ THAI14OAดาวน์โหลด
16 ส.ค. 2553 | นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2553ดาวน์โหลด
16 ส.ค. 2553 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบ.ย่อยไตรมาสที่2(F45-3)_53ดาวน์โหลด
16 ส.ค. 2553 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010ดาวน์โหลด
23 ก.ค. 2553 | แจ้งครบวาระกรรมการดาวน์โหลด
31 พ.ค. 2553 | คำตัดสินของ Korea Trade Fair Commissionดาวน์โหลด
24 พ.ค. 2553 | แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2553 | แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
14 พ.ค. 2553 | คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 1/2553ดาวน์โหลด
14 พ.ค. 2553 | นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1/2553ดาวน์โหลด
14 พ.ค. 2553 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบ.ย่อยไตรมาสที่ 1 (F45-3) 53ดาวน์โหลด
14 พ.ค. 2553 | การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553ดาวน์โหลด
14 พ.ค. 2553 | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010ดาวน์โหลด
29 เม.ย. 2553 | แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553ดาวน์โหลด
23 เม.ย. 2553 | แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
7 เม.ย. 2553 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2553 | การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบน web บริษัทดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2553 | รายชื่อกรรมการเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2553 | แบบรายงานการเพิ่มทุน (แก้ไข)ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2553 | แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (จัดใหม่)ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2553 | แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2553 | แบบรายงานการเพิ่มทุนดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2553 | การเพิ่มทุน รายการที่เกี่ยวโยงกันและเพิ่มวาระการประชุม AGMดาวน์โหลด
9 มี.ค. 2553 | แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2553 | แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดาวน์โหลด
2 มี.ค. 2553 | การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI104Aดาวน์โหลด
2 มี.ค. 2553 | จ่ายเงินปันผล ออกหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2553 | แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2553 | คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ปี 2552ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2553 | นำส่งงบการเงินสำหรับปี 2552ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2553 | ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับปี 2552ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2553 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3) 52ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2553 | งบการเงินรายปี 2009ดาวน์โหลด
9 ก.พ. 2553 | แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯดาวน์โหลด
6 ม.ค. 2553 | กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลาออกจากตำแหน่งดาวน์โหลด