โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 9 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.กระทรวงการคลัง1,044,737,19147.86
2.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)186,513,817 8.54
3.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)186,513,817 8.54
4.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด56,069,382 2.57
5.ธนาคาร ออมสิน46,409,885 2.13
6.นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน42,159,9001.93
7.SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED23,195,2711.06
8.นาย ธนาธิป วิวัฒนกิจเจริญ20,000,900 0.92
9.นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์13,225,500 0.61

ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย