ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ : 89 สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
ปิดให้บริการ : วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ : (662) 545-2424, (662) 545-4053
อีเมล์
 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

CALL CENTER : (662) 356-1111
อีเมล์

นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : (662) 009-9000
โทรสาร : (662) 009-9991
SET CONTACT CENTER : (662) 009-9999
WEBSITEwww.set.or.th
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์_New_Thai