ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2 / 2566

ดาวน์โหลด

รายได้รวม

(ล้านบาท)

EBITDA

(ล้านบาท)

*EBITDA หลังหักค่าเช่าเครื่องบิน

กำไร (ขาดทุน)

(ล้านบาท)

ข้อมูลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2 / 2566

ดาวน์โหลด
บริษัทฯ และบริษัทย่อย256525642563
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม*(ล้านบาท)105,04123,74748,431
ค่าใช้จ่ายรวม(ล้านบาท)97,24443,44983,845
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้(ล้านบาท)(1,686)52,333(140,097)
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่(ล้านบาท)(272)55,118(141,171)
ขาดทุนสุทธิ(ล้านบาท)(252)55,113(141,180)
สมัครรับ

ข้อมูลข่าวสาร

รับข่าวสาร