ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์   : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 
ชื่อย่อ                                         : THAI
 
ประเภทธุรกิจ                        : บริการขนส่งทางอากาศและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่            : เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
เลขทะเบียนบริษัท             : 0107537001757
 
Home Page                           : www.thaiairways.com
 
โทรศัพท์                                : +66 2545 1000, +66 2025 1000
 
THAI Contact Center   : +66 2356 1111
 
Cargo Contact Center : +66 2137 4200
 
Royal Orchid Holiday   : +66 2356 2888

ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น ทุน จดทะเบียน ชำระแล้ว (ล้านบาท) สัดส่วน การถือหุ้น (%)
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น ทุน จดทะเบียน ชำระแล้ว (ล้านบาท) สัดส่วน การถือหุ้น (%)
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2117-8824
โทรสาร 0-2117-8895
บริการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าสามัญ1,800.00 100.00
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2207-9090
โทรสาร 0-2207-9180
บริการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับการสำรองที่นั่งโดยสาร และบริการเดินทางอื่นๆ ให้กับตัวแทนจำหน่ายสามัญ15.00 55.00
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-1267
โทรสาร 0-2545-1535
บริหารจัดการเรื่องบุคลากร ให้กับบริษัทฯสามัญ
บุริมสิทธิ
0.98
1.02
49.00
(มีอำนาจ ควบคุม)
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-4603
โทรสาร 0-2545-4602
บริการฝึกอบรมด้านการบินสามัญ
บุริมสิทธิ
0.98
1.02
100.00
(มีอำนาจ ควบคุม)
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2356-2888
โทรสาร 0-2288-7158
บริการท่องเที่ยวและกิจกรรม ท่องเที่ยวสามัญ
บุริมสิทธิ
0.49
0.51
ถือหุ้นผ่าน บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส 49.00 (มีอำนาจ ควบคุม)
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด
333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2566-1020-1
โทรสาร 0-2566-1941
โรงแรมและร้านอาหารสามัญ120.0040.00
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด
10/3 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ตำบลไม้ขาว
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ (076) 327-497-502
โทรสาร (076) 327-123-4
ครัวการบินสามัญ100.0030.00
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2131-1035-46
โทรสาร 0-2131-1189
โรงแรมและร้านอาหารสามัญ1,017.7830.00

บุคคลอ้างอิง

บุคลลอ้างอิง ประเภทหลักทรัพย์ สถานที่ติดต่อ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
Set Contact Center 0-2009-9999
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
Website: www.set.or.th
ผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8000 ต่อ 2405
โทรสาร 0-2618-5783
นายทะเบียนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555
ครั้งที่ 2/2556
ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 1/2561
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์และกองทุน ชั้น 5 A
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1824-5, 0-2299-1536
โทรสาร 0-2242-3270
ครั้งที่ 1/2554
ครั้งที่ 1/2555
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำระเงิน
ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7503-4
โทรสาร 0-2626-7543
ครั้งที่ 3/2555
ครั้งที่ 2/2557
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 2/2558
ครั้งที่ 1/2559
ครั้งที่ 1/2560
ครั้งที่ 2/2561
ครั้งที่ 1/2562
ครั้งที่ 2/2562
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2296-4788
โทรสาร 0-2683-1389
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำระเงิน
ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7591, 0-2626-7508
โทรสาร 0-2626-7543
ครั้งที่ 2/2561
ครั้งที่ 1/2562
ครั้งที่ 2/2562
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-5557
โทรสาร 0-2683-1298