นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการจ่าย หรืองดจ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้บริษัทมหาชนจ่ายเงินปันผล หากยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่แม้ว่าบริษัทนั้นจะมีกำไรในปีนั้นก็ตาม นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันที่ขึ้นเครื่องหมายวันที่จ่ายเงินปันผลเงินปันผล (บาท/หุ้น)รอบผลประกอบการ
งดจ่ายปันผล01/01/19 - 31/12/19
งดจ่ายปันผล01/01/18 - 31/12/18
งดจ่ายปันผล01/01/15 - 31/12/15
งดจ่ายปันผล01/01/14 - 31/12/14
งดจ่ายปันผล01/01/13 - 31/12/13
13/03/13 10/05/13 0.50 01/01/12 - 31/12/12
งดจ่ายปันผล01/01/11 ‐ 31/12/11
11/03/11 20/05/11 1.2501/01/10 ‐ 31/12/10
31/03/10 27/05/10 0.25 01/01/09 ‐ 31/12/09
งดจ่ายปันผล01/01/08 ‐ 31/12/08
18/04/08 09/05/08 0.4501/10/07 ‐ 31/12/07
07/01/08 25/01/08 1.80 01/10/06 ‐ 30/09/07
05/01/07 26/01/07 1.6501/10/05 ‐ 30/09/06
03/01/06 20/01/06 1.50 01/10/04 ‐ 30/09/05